Általános Szerződési Feltételek

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – az Innovativy Korlátolt Felelősségű Társaság – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a www.periodbox.hu honlapon keresztül nyújtott „Periodbox” szolgáltatás – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza.

 1. A Szolgáltatás nyújtói:

Név: Innovativy Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2800 Tatabányam Gál István ltp. 507. 1/4.

Cégjegyzékszám: 11 09 013811

Adószám: 14328392211

Email cím: marketing@periodbox.hu

Telefonszám: 06-30-2318534

Bankszámlaszám (IBAN): HU42 10300002-10407327-49020018

Swift/BIC kód: MKKBHUHBXXX

 1. A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltató által nyújtott „Periodbox” szolgáltatáson keresztül a Szolgáltató havonta küld a Szolgáltatás tagjainak higiéniai és édességdobozt (a továbbiakban: „Tag”).

A Szolgáltatás célja, hogy hölgyeknek segítsünk a menzeszük alatti napokat elviselhetőbbé tenni. Termékünk és szolgáltatásunk a Periodbox, ami egy női higiéniás és édesség doboz, ami minden terméket tartalmaz, amire egy nőnek szüksége van a menstruációja során. Ezeket a menstruációs dobozokat előfizetéses rendszerben kínáljuk a vásárlóinknak, így lemondásig automatikusan, minden hónapban megkapják a számukra fontos termékeket. Így biztosítjuk a kényelmes és diszkrét vásárlást.

 1. A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a Tag megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében működő higiéniás és édességdobozok szállításával minden hóanoban automatikusan.  A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója az Innovativy Korlátolt Felelősségű Társaság, aki a megbízást kifejezetten elfogadja.

Jelen szerződés egyik része sem értelmezhető úgy, hogy a szerződéses kötelezettségek teljesítéséért az Innovativy Kft. egyetemlegesen felelős.

 1. A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Tag – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Tag által a www.periodbox.hu weboldalon, vagy annak aloldalán található jelentkezési lap kitöltésével, és a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre.

A Tag jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

Jelen Szerződés elfogadásával a Tag kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

 1. Jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

 1. A szolgáltatási díj mértéke

A Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató havonta a Tag által kiválasztott előfizetés megbízási díjára jogosult.

Mini Box: Bruttó 2990 Ft
Classic Box: Bruttó 4990 Ft
Dream Box: Bruttó 7990 Ft

 1. A megbízási díj teljesítése

A regisztráció során a jelentkezőnek meg kell adnia érvényes bankkártyaadatait. A jelentkező kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, Simplepay nevű fizetési rendszert az OTP Mobil Kft. üzemelteti, ami a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. A Simplepay általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://www.simplepay.hu weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.

A Szolgáltató a havonta esedékes megbízási díjat előre, a fizetési szolgáltatón keresztül vonja le a Tag bankkártyájáról.

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen webshopban (https://www.periodbox.hu) kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az Ön tranzakciónként hozzájárulása nélkül a Kereskedő által kezdeményezve történjenek. Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a SimplePay nem fér hozzá. A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt. Jelen tájékoztatót átolvastam, annak tartalmát tudomásul veszem és elfogadom.

 1. Számlázás

A megbízási díj levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet a Tag által megadott kapcsolattartásra használt emailben juttat el.  A Tag az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja.

 1. Felmondás kezdeményezése

A Tag a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását a saját személyes fiókján keresztül, vagy a felmondást tartalmazó jognyilatkozatát a marketing@periodbox.hu emailcímre elküldve kezdeményezheti. A felmondást tartalmazó nyilatkozatmintát jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

10.

A fogyasztókat megillető felmondási, illetve elállási jog

A fogyasztónak minősülő Tag a szerződés megkötését követő 14 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést. A fogyasztónak minősülő Tag az ingó dolognak minősülő termék tulajdonjogának átruházására irányuló szerződéstől a termék átvételétől számított 14 napon belül elállhat.

11.

Rendes felmondás

A Szerződő Felek bármelyike – jelen szerződés 9. és 10. pontjaiba foglalt rendelkezésekkel összhangban – a szerződés megkötését követő 14. nap után azt bármikor felmondhatja azzal, hogy a felmondási idő utolsó napja az utolsó megbízási díj levonását követő harmincadik napra esik.

12.

Garancia

Csomagjainkra érvényes “HŰHA-Garancia” fantázia nevű garanciánkkal 100%-os pénzvisszafizetési garanciát vállalunk a Tag részére a következő pontok teljesülése esetén:
– A csomagban lévő termékek teljesen épek, nincsenek kibontva, használva, kipróbálva.
– A Tag emailben jelzi a Szolgáltatónak, hogy élni szeretne a garanciával: marketing@periodbox.hu
– A csomagot a Tag saját költségen visszaküldi a Szolgáltatónak, ügyelve arra, hogy a csomagolás megfelelően védje a termékeket.

A fentiek teljesülése esetén az adott hónap szolgáltatási díját a Szolgáltató legfeljebb 8 munkanapon belül 100%-ban visszatéríti. A garancia érvényesítésével a Tag elfogadja, hogy a Szolgáltató azonnali hatállyal felbontja a szerződést és a Tag előfizetése megszűnik.

12.

Rendkívüli felmondás 

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

13.

Kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

 1. Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a www.periodbox.hu weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Tag felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére. A Tag a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 100 000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

 1. Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

 1. A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

 1. Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

 1. Panaszkezelés

A Tag Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: marketing@periodbox.hu

A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:

Polgármesteri Hivatal Jegyzője:

2800 Tatabánya, Fő tér 6.

Továbbá:

Komárom-Esztergom megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete:

Levelezési cím: 2800 TATABÁNYA, FŐ TÉR 36.

Komárom-Esztergom megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége:

Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Bárdos L. u.2.

 1. A Szolgáltató által igénybevett tárhelyszolgáltató adatai:

A tárhely-szolgáltató neve: Tárhely.eu Kft
A tárhely-szolgáltató címe: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: support@tarhely.eu
A tárhely-szolgáltató weboldala: www.tarhely.eu

A bankkártyás fizetés biztonságát az SSL védelem garantálja.

Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan hozzáférhetőek és szabadon letölthetőek a www.periodbox.hu/aszf weboldalon.

 1. sz. melléklet:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: *

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt 2019.02.01.